Čl. I Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku
prostredníctvom internetového obchodu na internetovej
stránke www.kavasafran.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom potvrdením
príslušného poľa pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s
týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi
súhlasí.

2. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci
a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom
prostriedkov komunikácie, najmä internetu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna
zmluva“).

3. Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona 102/2014 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi
podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

4. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť optimal slovakia s.r.o., Kľušov 202, 086 22
Kľušov, IČO: 50 644 955, Zapísaná v obchodnom registri Prešov, odd. sro, vl.č.33886/P
(ďalej len „Predávajúci“), ktorá je zároveň prevádzkovateľom internetovej
stránky www.kavasafran.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu.

5. Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:
kontaktná adresa: Kľušov 202, 086 22 Kľušov
kontaktné telefónne číslo: +421 944 500 625
e-mail: michal@kavasafran.sk

6. Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, teda každý návštevník Stránky, ktorý sa
zaregistroval na Stránke vyplnením povinných registračných údajov (meno, priezvisko,
mailová adresa) a vyjadrením súhlasu so Všeobecnými podmienkami používania
stránky, a ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len
„Kupujúci”).

7. Orgán vykonávajúci dohľad:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

Čl. II Informácie o tovare a cene

1. Informácie o tovare uvedené v katalógu Internetového obchodu sú čerpané z verejne
prístupných zdrojov a z oficiálnych stránok výrobcov tovarov.

2. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.

3. Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu nezahŕňa daň z pridanej
hodnoty (DPH), z dôvodu že Predávajúci nie je platcom DPH. Cena nezahŕňa náklady
spojené s doručením tovaru formou doporučeného listu alebo balíka. Náklady spojené s
doručením tovaru v rámci Slovenskej republiky sú uvedené pri vytváraní objednávky a
sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. V prípade záujmu Kupujúceho o
doručenie tovaru do zahraničia je potrebné kontaktovať Predávajúceho na adrese:
michal@kavasafran.sk

4. Kupujúci berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa
môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu Internetového obchodu, a to v závislosti od
zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov Predávajúceho alebo
výrobcu.

5. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je
uvedené inak.
 
Čl. III Objednávka tovaru

1. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a
so spracovaním osobných údajov Kupujúceho.

2. Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri
objednávke tovaru zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie
objednávky na spracovanie, čím dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Na uvedenú e-
mailovú adresu budú v prípade potreby Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie
ohľadom objednávky.

3. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a
odhadovaný termín dodania.
 
Čl. IV Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej
zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného
Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na
internetovej stránke Predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky
Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len “objednávka”).

2. Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je telefonické alebo e-
mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po
predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu
dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”.
Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému
predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru,
ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných
služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o
cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre
kupujúceho, prípadne iné údaje.
 
Čl. V Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň
odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.

2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci nezodpovedá za:
– Oneskorené dodanie tovaru spôsobené Slovenskou poštou alebo zmluvnou kuriérskou
spoločnosťou inou doručovateľskou spoločnosťou.
– Oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne a/alebo neúplne udanou adresou
Kupujúceho, na ktorý sa má Tovar doručiť.
– Oneskorené dodanie tovaru spôsobené okolnosťami vyššej moci (vis major), ktoré
nebolo možné predvídať alebo odvrátiť (napr. mimoriadne nepriaznivé poveternostné
podmienky, prírodné katastrofy, vojnový stav a pod).

3. Výber tovaru Kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá
jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu. 

Čl. VI Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade
akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v
deň odoslania objednávky.
 
Čl. VII Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s
ust. § 7 Zákona v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej
objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

2. Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou
formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail).
Kupujúci môže využiť formulár uvedený v bode 3. tohto článku OP. Lehota na
odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od
Kúpnej zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1. tohto
článku OP.

3. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu: optimal slovakia s.r.o., Kľušov 202, 086 22 Kľušov, Michal Hančovský, +
421 944 500 625, michal@kavasafran.sk.
Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na
tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : …………..
Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej
podobe) …………..
Dátum …………..
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej
zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho, odporúča sa tovar zaslať ako balík
doporučenou zásielkou, tovar nie je vhodné posielať dobierkou. Spotrebiteľ priloží do
balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a
kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa
považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň
lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

5. Predávajúci je povinný kúpnu cenu vrátiť bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to na účet Kupujúceho, z ktorého uhrádzal
kúpnu cenu, pokiaľ Kupujúci neuvedie iný účet, na ktorú sa mu má vrátiť kúpna cena. Pri
odstúpení od Kúpnej zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru,
pričom Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si
Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob
doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi
nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob
doručenia ponúkam predávajúcim. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy
bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa.
 
Čl. VIII Stornovanie objednávky

1. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na
odstúpenie od Kúpnej zmluvy (t.j. pred dodaním tovaru kupujúcemu), zaslaním žiadosti
na adresu michal@kavasafran.sk. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti
Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote 15 dní bezhotovostným prevodom na účet,
ktorého číslo uvedie Kupujúci v žiadosti o storno objednávky, inak na účet, z ktorého
bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

2. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo
nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho
bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci
uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 15 dní bezhotovostným
prevodom na účet, ktorého číslo uvedie Kupujúci, inak na účet, z ktorého bola
uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
 
Čl. IX Platobné podmienky

1. Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby (dobierka, online platba):
Dobierka – v rámci Slovenskej republiky najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar
Kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi.
Online platba – platba prostredníctvom vkladu na účet Internetového obchodu alebo
platobnými kartami i prostredníctvom platobnej brány PayPal.

2. Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými
akýmkoľvek právnym subjektom.

3. Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení priložený v balení tovaru. Záručný list,
pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s tovarom, a to v balení tovaru.

Čl. X Podmienky dodania tovaru

1. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky ktorá obsahuje
všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

2. Internetový obchod www.kavasafran.sk doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej
pošty alebo zmluvnej kuriérskej služby. O pripravenosti balíka na expedíciu bude
Kupujúci informovaný SMS/e-mailom. V prípade, že Kupujúcemu doručenie v danom
čase nevyhovuje, môže na základe pokynov termín doručenia, prípadne adresu
doručenia upraviť.

3. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do
7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu.

4. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť,
či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo
nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.

5. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ
tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu
opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na
náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné
doručenie tovaru.

6. Tovar je Kupujúcemu zasielaný na dobierku, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim
nedohodli na inom spôsobe platby. Kupujúci hradí poplatok za dobierku vo výške podľa
aktuálne platného cenníka v čase dodania tovaru pri prevzatí tovaru spolu s kúpnou
cenou za dodaný tovar.
 
Čl. XI Dodacie náklady

Dodanie zabezpečuje: Slovenská Pošta a kuriérska služba DHL SK
Ceny pre doručenie sú nasledovné:
Dodanie Slovenskou poštou: 2 EUR
Dodanie kuriérom DHL SK : 4,5 EUR
V prípade záujmu o dodanie do iných krajín nás prosím kontaktujte
na michal@kavasafran.sk.
Zmena vyhradená.
 
Čl. XII Reklamačný poriadok

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne alebo elektronickou poštou na
adrese michal@kavasafran.sk v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24
mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak,
a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim.

2. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s
reklamovaným tovarom originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ
bol k výrobku dodaný). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim
na dobierku.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí
Kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej
doby.

4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením,
neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s
návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to
vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným
neodborným zásahom.

5. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr
do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä
ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky,
písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa
doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

6. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže
Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez
ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu
nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

7. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju
zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie
uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak
ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať
ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy
odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak
však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet
vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa
rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne
opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri
odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

9. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie ako aj
vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia
reklamácie. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po
ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude
doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného
protokolu.
 
Čl. XIII Ochrana a spracovanie osobných údajov

1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho na plnenie svojich záväzkov voči
Kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona
3. . 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu,
kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením
objednaného tovaru, vybavením reklamácie. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v
prospech Kupujúceho za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu
jeho ďalších nákupov.

2. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-
mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, iné osobné
údaje nevyhnutné pre plnenie povinností Predávajúceho z Kúpnej zmluvy.

3. Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol osobné údaje Kupujúceho
nevyhnutné pre doručenie tovaru jednej zo spoločností, ktorá bude zabezpečovať
doručenie. Konkrétne :
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631
124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka
803/S
DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. so sídlom Dialničná 2, 903 01 Senec, IČO: 31354467,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.5417/B

4. Kupujúci môže požiadať o zmenu svojich osobných údajov písomne alebo
elektronickou poštou na adrese michal@kavasafran.sk.
 
ČL. XIV Alternatívne online riešenie sporov

1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o
nápravu (e-mailom na michal@kavasafran.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým
predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho
práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30
dní od jej odoslania, Kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len
„Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ARS“. Subjektami
ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o ARS. Návrh môže
Kupujúci – spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS.

2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho
riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online
na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – spotrebiteľ t. j. fyzická osoba,
ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne
riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho
z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou ako
spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh na alternatívne riešenie
sporu, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje 20 EUR (pričom konkrétne pravidlá
alternatívneho riešenia sporu Subjektu ARS môžu stanovovať niečo iné). Subjekt ARS
môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia
sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 
V Bardejove, Január 2018